รายการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการวงเงินงบประมาณ (บาท)ประเภทงบประมาณสถานะตัวเลือก
1วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดจ้างถ่ายเอกสารวาระการประชุมกรรมการประจำ760.50งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
2วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดซื้อหลอดไฟ จำนวน 3 รายการ10,960.00งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
3วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ข้อแข็ง ฮอนด้า เลข 09-03-00-00001/25602,118.00งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
4วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดซื้อสายไฟ CV 2x4 SQMM7,000.00งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
5วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 702 กิโลวัตต์37,000.00งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
6วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดซื้อน้ำมันรถ Hondafeed ประจำเดือน พฤศจิกายน 25662,470.00งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
7วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดซื้อวัสดุ การเกษตรและก่อสร้าง (ปะปา)2,586.00งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
8วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดจ้างตรวจสอบระบบสื่อสาร (communication)ภายในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 702 กิโลวัตต์45,154.00งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
9วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง 4T จำนวน 2 เครื่อง17,000.00งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
10วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจัดจ้างปริ้นแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัย24,000.00งบดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ